Днес се провежда изпитът по български език и литература за кандидат-студенти в СУ

Днес се провежда изпитът по български език и литература за кандидат-студенти в СУ

Днес се провежда изпитът по български език и литература за кандидат-студенти в СУ

Изпитът по български език и литература от редовната сесия за кандидат-студенти в Софийския университет "Св. Климент Охридски" започна в 9.00 часа.
 
Кандидатстудентският изпит по български език и литература проверява и оценява знанията и уменията на кандидатите, като резултат от обучението им по български език и литература в средното училище, свързани с четене с разбиране на текст. То включва извличане на информация, извеждане на преки и непреки заключения, тълкуване и обобщаване; владеене на основните граматични, правописни и пунктуационни норми, както и редактиране на текст и създаване на аргументативен тип текст /есе/.

Изпитът се състои от две части: тест с 50 въпроса /70 точки, като 1/3 от точките са за въпросите по литература/ и задача за изграждането на аргументативен тип текст по даден проблем - есе /30 точки/. Максималният брой точки е 100.
 
Създаването на аргументативен текст по даден проблем - есе, е задължителен компонент от изпита, което означава, че при отказ от писането на есе точки няма да се присъждат, въпреки че кандидатът може да е дал верни отговори на задачи от теста. Темата на есето може да бъде върху твърдение/сентенция от литературен или нелитературен източник. Текстът трябва да е в обем до 3 страници.

Тестът включва въпроси както от затворен, така и от отворен тип. Тестовите задачи по литература и част от задачите по български език са формулирани на базата на откъси от текстове. Въпросите, проверяващи литературните компетентности на кандидатите, са базирани върху откъси както от текстове, включени в програмата по български език и литература за задължителната подготовка за 11-и и 12-и клас, така и от текстове, невключени в учебната програма. Въпросите върху откъс от неизучавано произведение са формулирани така, че отговорите им да не изискват познаване на целия текст.

По-малка част от въпросите, свързани с литературни компетентности, изискват фактологически знания /разпознаване на авторство, заглавие и т.н./, а по-голямата част от тази група въпроси предполага умения за четене на художествен текст - обяснение на мотивацията на героите, тълкуване на функцията на използваните изразни средства, коментар върху структурни особености на текста.

Изпитът по български език и литература продължава четири часа. От 14.00 часа днес ще се състоят и изпитите за кандидат-студенти в Софийския университет по италиански език и по философия и социални науки.

Ключови думи

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ