Оптимизъм, но и предпазливост в нагласите на финансовите директори от Централна и Източна Европа

Оптимизъм, но и предпазливост в нагласите на финансовите директори от Централна и Източна Европа

Предизвикателствата, свързани с адаптирането към изменението на климата, както и дигиталната трансформация в компаниите, са основните приоритети в плановете и конкретните действия на финансовите директори от Централна и Източна Европа през тази година. Това показва традиционното проучване на нагласите, плановете, ключовите заплахи и приоритетите, които идентифицират за бизнеса си повече от 600 мениджъри от различни сектори на Делойт. То е направено между октомври и декември 2021 г. в 15 държави: Албания, България, Босна и Херцеговина, Хърватия, Чехия, Естония, Унгария, Косово, Латвия, Литва, Полша, Румъния, Сърбия, Словакия и Словения.

Финансовите директори са далеч по-оптимистични, отколкото година по-рано, когато икономиките са в най-тежката хватка на пандемията от COVID-19. Въпреки това не са по-предпазливи и считат, че сега не е моментът за поемане на ненужни рискове. Те са  позитивно настроени за успеха на инвестициите, очакват спад на безработицата и вярват, че финансовите им перспективи се подобряват. В същото време те очакват и по-нататъшно повишаване на инфлацията, което от своя страна ще подхрани и увеличение на разходите за бизнеса.

Рисковете и въздействията от изменението на климата са на преден план в дневния ред на бизнес лидерите. Съществуват редица фактори, които ги мотивират да предприемат действия, като повече от 40% от анкетираните отчитат възможността за спестяване на разходи, за други 34% на преден план е необходимостта да се съобразят с текущата и/или предстоящата регулация, а 31% посочват подобряването на репутацията на своята компания и спечелването на доверието на клиентите си като основен мотивиращ фактор.

Повече от една трета (41%) от анкетираните имат конкретен план с колко да намалят въглеродните си емисии. Въпреки това половината съобщават, че все още нямат план как това да се случи.

Само 31% от компаниите с план за намаляване на въглеродните си емисии се стремят да постигнат целите до 2030 г. Повече от половината посочват, че техните организации нямат конкретна времева рамка, само 3% вече са постигнали целите си.

Мениджърите признават, че няма универсална стратегия за справяне с климатичните промени, тъй като компаниите са изправени пред различни предизвикателства. По-голямата част от финансовите директори планират да намалят вътрешните емисии чрез постепенна промяна, 36% се стремят да разработят нови продукти и услуги, щадящи климата.

„Климатичните промени променят бизнес средата, излагайки компаниите на рискове от прехода към нисковъглеродна икономика, свързани с бързо променящите се технологии, пазари и регулации. Те водят до увеличаване на разходите и в някои случаи карат бизнес моделите да бъдат преоценени“, коментира Силвия Пенева, управляващ съдружник в Делойт България.

Бързите промени в бизнес средата принуждава лидерите да инвестират в технологии за бързи и лесни решения, за автоматизиране на процесите и за разширяване на възможностите за бизнес на компаниите. 44% от финансовите директори в региона виждат дигиталната трансформация като синоним на автоматизация. Една трета от респондентите потвърждават, че стратегията е основната причина за въвеждане на цифрова трансформация. Спестяването на разходи (21%) и намаляването на процента от грешки (20%) са посочени като следващите по важност причини за нея. Докато 46% от финансовите директори в момента прилагат промени в своите организации, 19% все още са във фаза на планиране, а почти същата част (20%) вече са въвели промени.